Fagervik 1:26, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Fagervik 1:26 inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av caféverksamhet, pensionat och handel i del av fastigheten Fagervik 1:26 samt förstärka skyddet för den kulturhistoriskt intressanta stallbyggnaden.

Beslutet vann laga kraft den 16 januari 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 360.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 471.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 678.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 851.7 kB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 628.5 kB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 707.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se