Exporten 9, Sylten

Detaljplan för fastigheten Exporten 9 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att kunna medge fler användningsområden än vad tidigare stadsplan möjliggjort. Föreslagen användning är ”C1J1” där C innebär användning med centrumfunktion som viss handel, kontor, gym, med flera, men ej dagligvaruhandel, ej hotell, samt ”J” som innebär användningen småindustri, hantverk, lager, partihandel.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2011.

Samråd

Den 30 april - 11 juni 2019 var detaljplanen på samråd.

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2019.

Granskning

Den 16 december 2019 - 21 januari 2020 var detaljplanen ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 11 februari 2020, § 34.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 mars 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 449.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 286.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 235.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 352.5 kB)

Utredning

Kvantitativ riskbedömningPDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.