Exporten 9, Sylten

Detaljplan för fastigheten Exporten 9 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från indrustri till kontor, lager, gym med mera.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2011.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se