Exporten 9, Sylten

Detaljplan för fastigheten Exporten 9 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att kunna medge fler användningsområden än vad tidigare stadsplan möjliggjort; centrum men ej dagligvaruhandel, småindustri, hantverk, lager, partihandel.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2019.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredning

Kvantitativ riskbedömningPDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se