Exporten 9, Sylten

Detaljplan för fastigheten Exporten 9 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att kunna medge fler användningsområden än vad tidigare stadsplan möjliggjort; centrum men ej dagligvaruhandel, småindustri, hantverk, lager, partihandel.

30 april - 11 juni 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer inte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 11 juni 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 434.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 455.6 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utredning

Kvantitativ riskbedömningPDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se