Drag, Nordantill

Detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling till i huvudsak bostadsändamål.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 mars 2007.

Ett program är framtaget och godkänt i stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden den 16 juni 2015: Program för kvarteret Drag med närområde.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se