Djurön 1:6, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Djurön 1:6 med närområde inom Dagsberg i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av villabebyggelse på Djurön. Den gällande detaljplanen är gammal och stämmer inte överens med den befintliga byggnationen i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 september 2008.

Samråd

Samrådstiden var den 27 januari - 15 mars 2010.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 830.5 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 179.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 191.6 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Planarbetet är just nu vilande i avvaktan på buller- och trafikutredningar.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.