Diademet 2, tillägg

Tillägg till detaljplan för del av Diademet 2 m m inom Vrinnevi i Norrköping

En illustrationskarta över Diademet 2.

Syfte

Syftet med tillägget är att pröva förutsättningarna för särskilt boende och en byggrätt som är bättre anpassad till dagens behov. Utöver ändring av tillåtet våningsantal föreslås att ett outnyttjat ledningsområde tas bort samt att beteckningen för markens användning förtydligas. Planen blir mer flexibel samtidigt som ändringarna bedöms vara förenliga med detaljplanens ursprungliga syfte.

Detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

28 maj - 10 juli 2013

Samrådmöte i form av "öppet hus"

Samrådsmöte har ägt rum den 27 juni 2013.

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit på en kortare granskning under 2 veckor, 6-20 september 2013. Berörda hade då chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 8 oktober 2013, § 172, antagit Tillägg till detaljplan för del av fastigheten Diademet 2 m m inom Vrinnevi i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 21 oktober 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 12 november 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

3D-modell

Se byggnad i 3D-modell

Upplysningar

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Handläggare: Anita Johansson
Telefon: 011-15 13 27

Lina Nilsson
Telefon: 011-15 12 30

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 646.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 892.7 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 739 kB)

Gällande detaljplan


PlankartaPDF (pdf, 946.9 kB)

 

Kontakt