Dalkarlen, Berget

Detaljplan för del av kvarteret Dalkarlen inom Berget i Norrköping.

En visionsbild över området över och kring Dalkarlen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse. Avsikten är att uppföra studentbostäder med lokalyta i bottenplan.

Detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

25 juni - 6 augusti 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 7 oktober - 21 oktober 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen antas.

Detaljplanen beräknas att antas den 12 november 2013.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 november 2013, § 189, antagit detaljplan för del av kvarteret Dalkarlen inom Berget i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 25 november 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 december 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

3D-modell

Se byggnad i 3D-modell

Upplysningar

Lämnas av Fysisk planering
telefon: 011-15 13 28

Handläggare: Martin Heidesjö
telefon: 011-15 13 68

fysiskplanering@norrkoping.se

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 369.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 761.9 kB)

GestaltningskonceptPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 544.2 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 366.9 kB)

Granskningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 229.1 kB)

GestaltningskonceptPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 67.8 kB)

Samrådshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 467.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 229.1 kB)

GestaltningskonceptPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 67.8 kB)

Gällande detaljplan

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt