Dagsbergs-Ljunga 3:10, Ljunga

Detaljplan för del av fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 inom Ljunga i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att omvandla till bostäder. Möjliggöra för kommunala lokaler i form av särskilt boende eller skoländamål.

Den 13 februari 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se