Dagsberg 3:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Dagsberg 3:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra nya skolbyggnader och idrottshall för utbyggnad av Dagbergs skola inom befintlig markparkering och bollplaner med mera i den östra delen av nuvarande skoltomt.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 14 juni - 14 augusti 2016.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 519.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 204 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 april - 2 maj 2018.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 528.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 193.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 153.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 77.4 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 12 juni 2018, § 149. Sista dag för överklagande var den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 568.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 181.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 141.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 93.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämndens) beslut om antagande av detaljplanen överprövades av länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade beslut den 3 september 2018 om att upphäva stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslut om antagande.

Länsstyrelsens beslut kunde överklagas av Norrköpings kommun senast den 25 september 2018.

Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan har inte överklagats av Norrköpings kommun. Dagsbergs skola kan bedrivas i den omfattning gällande detaljplan Dagsberg 10:9 m.fl. (Dagsbergs skola m.m.) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, P 05/32 möjliggör. Gällande plan vann laga kraft 2005-12-19.

Norrköpings kommun studerar alternativa lokaliseringar för att tillgodose det ökade behovet av lokaler och ett ökat elevunderlag.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.