Dagsberg 3:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Dagsberg 3:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra nya skolbyggnader och idrottshall för utbyggnad av Dagbergs skola inom befintlig markparkering och bollplaner med mera i den östra delen av nuvarande skoltomt.

Stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämndens) beslut om antagande av detaljplanen överprövades av länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade beslut den 3 september 2018 om att upphäva stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslut om antagande.

Länsstyrelsens beslut kunde överklagas av Norrköpings kommun senast den 25 september 2018.

Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan har inte överklagats av Norrköpings kommun. Dagsbergs skola kan bedrivas i den omfattning gällande detaljplan Dagsberg 10:9 m.fl. (Dagsbergs skola m.m.) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, P 05/32 möjliggör. Gällande plan vann laga kraft 2005-12-19.

Norrköpings kommun studerar alternativa lokaliseringar för att tillgodose det ökade behovet av lokaler och ett ökat elevunderlag.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se