Cisternen 1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Cisternen 1 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för teknisk anläggning i form av en tryckutjämningsanläggning för fjärrvärmeledningar.

Planbesked

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 mars 2021.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.