Braxen 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Braxen 9 inom Kneippen i Norrköping

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning av fastigheten Braxen 9.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsplaneringskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se