Braxen 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Braxen 9 inom Kneippen i Norrköping

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning av fastigheten Braxen 9.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Ida Hansson, handläggare:
011-15 12 99

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se