Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen), Östra Husby

Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun.

Detaljplanen ska göra det möjligt ett område för handel, kontor och industri vid infarten till Östra Husby. Detta görs för att tillgodose behov av ytterligare mark för verksamheter på orten.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som inte anger någon ny markanvändning.

Beslutet vann laga kraft den 4 april 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 514.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 296.9 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.5 MB)

Utlåtande 1PDF (pdf, 3 MB)

Utlåtande 2PDF (pdf, 641.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun har upphävts och delats upp i två detaljplaner:

Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun antogs av stadsplaneringsnämnden den 24 april 2014, § 76. Stadsplaneringsnämndens beslut att anta planen överklagades till länsstyrelsen. Den 29 juli 2014 beslutade länsstyrelsen att upphäva stadsplaneringsnämndens beslut om antagande.

Antagandehandlingar för detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) från 2014:

Plankarta
PDF
(pdf, 1.2 MB)PlanbeskrivningPDF (pdf, 426.9 kB)
PDF
(pdf, 1.2 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 133.4 kB)
PDF
(pdf, 1.2 MB)BehovsbedömningPDF (pdf, 162.5 kB)

PDF
(pdf, 1.2 MB)Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se