Borg 17:6 (östra delen), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.