Borg 17:6 (Klinga verksamhetsområde), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Större karta
3D-modell (framtagen inför samrådsförslaget)

Planbesked

Den 20 november 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 mars 2019. Ett nytt uppdrag togs den 19 juni 2019 där det beslutades att ett större område prövas i en och samma detaljplan. Tidigare var det tänkt att hela planområdet skulle delas upp i etapper. Se mer information om detta längre ner på sidan.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 6 september - 4 oktober 2019 var planförslaget ute på samråd.

Samrådsmöte hölls torsdagen den 19 september 2019.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.6 MB)
KungörelsePDF (pdf, 606.4 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Den 16 december 2019 - 21 januari 2020 var planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.5 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 939.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 449 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 7 april 2020, § 85. Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 25 maj 2020, § 91.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 12.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.2 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 456.5 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Om mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden ges det tillfälle att överklaga deras beslut. Om detta görs skickar mark- och miljödomstolen i sin tur vidare ärendet till Mark- och miljööverdomstolen som först tar beslut om prövningstillstånd. Om Mark- och miljööverdomstolen tar beslut om att inte ge prövningstillstånd vinner detaljplanen laga kraft. Om Mark- och miljööverdomstolen däremot beslutar att ge klaganden prövningstillstånd tas ärendet upp för beslut om detaljplanen ska upphävas eller om den ska vinna laga kraft. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

Kulturhistoriskt planeringsunderlagPDF (pdf, 7.6 MB)
Rapport PM Dagvatten KlingaPDF (pdf, 4.3 MB) (slutversion, uppdaterad 2020-03-27)
Rapport PM Teknisk utredningPDF (pdf, 7.1 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 5.5 MB)
PM Trafik förstudie Borg 17:6, KlingaPDF (pdf, 3.2 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 1.3 MB)

Utvecklingsplaner i Klinga

Bakgrund

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar cirka 50 hektar. Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för staden. Området har en nära koppling till väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna transporter. Detaljplanen prövar möjligheten för planläggning av verksamhetsmark med delvis utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter.

Till största delen utgörs planområdet av åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg. Området angränsar till befintligt verksamhetsområde som planlades under början av 1990-talet. I nära anslutning ligger Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med villor uppförda under 2000-talets första decennium. Väster om planområdet finns en bergtäkt och strax söder om ligger en golfbana.

Det ursprungliga uppdraget som kontoret har haft från samhällsplaneringsnämnden var att planlägga området i två etapper, en detaljplan och ett planprogram. Detaljplanen skulle tas fram för en första etapp om 22 hektar samtidigt som ett planprogram skulle tas fram för ett större område. Beslut har nu fattats om att pröva ett större område på cirka 50 hektar i en och samma detaljplan. Anledningen är bland annat synpunkter som kommit fram i dialog med boende och verksamma i området samt den kulturhistoriska utredningen som har gjorts. Strategin som kommunen jobbar efter nu är att, intill det befintliga verksamhetsområdet, möjliggöra för utbyggnad i samma skala. De större byggnaderna placeras längre in i området, norr om bergsryggen.

En viktig knäckfråga har varit hur trafiken ska ledas in i det utökade verksamhetsområdet. De utredningar som kommunen har låtit göra visar att Skalles väg klarar den belastning som ett utbyggt verksamhetsområdet medför.

Under planarbetet tas utredningar fram för att få mer kunskap om exempelvis naturvärden, kulturmiljö, fornlämningar och trafikbuller.

Dialog- och informationsmöte

Nedan kan du ta del av den information som presenterades inför dialogmötet den 24 april 2019 på Klinga golfklubb. Samhällsbyggnadskontoret bjöd in till ett dialog- och informationsmöte om utvecklingen av Klinga verksamhetsområde.

Syftet med dialogen var att kommunen tidigt fick möjlighet att lyssna av dem som bor och verkar i området. Att få ta del av deras lokalkunskap, tankar och frågor kring den planerade utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Det var också ett tillfälle att informera om utvecklingsplanerna och informera om hur och när man kan lämna synpunkter i detaljplaneprocessen.

InformationsmaterialPDF (pdf, 39.3 MB)

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.