Borg 17:6, Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 mars 2019. Ett nytt uppdrag togs den 19 juni 2019 där det beslutades att ett större område prövas i en och samma detaljplan. Tidigare var det tänkt att hela planområdet skulle delas upp i etapper. Se mer information om detta längre ner på sidan.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Utvecklingsplaner i Klinga

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar cirka 50 hektar. Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för staden. Området har en nära koppling till väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna transporter. Detaljplanen prövar möjligheten för planläggning av verksamhetsmark med delvis utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter.

Till största delen utgörs planområdet av åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg. Området angränsar till befintligt verksamhetsområde som planlades under början av 1990-talet. I nära anslutning ligger Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med villor uppförda under 2000-talets första decennium. Väster om planområdet finns en bergtäkt och strax söder om ligger en golfbana.

Det ursprungliga uppdraget som kontoret har haft från samhällsplaneringsnämnden var att planlägga området i två etapper, en detaljplan och ett planprogram. Detaljplanen skulle tas fram för en första etapp om 22 hektar samtidigt som ett planprogram skulle tas fram för ett större område. Beslut har nu fattats om att pröva ett större område på cirka 50 hektar i en och samma detaljplan. Anledningen är bland annat synpunkter som kommit fram i dialog med boende och verksamma i området samt den kulturhistoriska utredningen som har gjorts. Strategin som kommunen jobbar efter nu är att, intill det befintliga verksamhetsområdet, möjliggöra för utbyggnad i samma skala. De större byggnaderna placeras längre in i området, norr om bergsryggen.

En viktig knäckfråga har varit hur trafiken ska ledas in i det utökade verksamhetsområdet. De utredningar som kommunen har låtit göra visar att Skalles väg klarar den belastning som ett utbyggt verksamhetsområdet medför.

Under planarbetet tas utredningar fram för att få mer kunskap om exempelvis naturvärden, kulturmiljö, fornlämningar och trafikbuller.

Dialog- och informationsmöte den 24 april 2019

Nedan kan du ta del av den information som presenterades inför dialogmötet den 24 april 2019 på Klinga golfklubb. Samhällsbyggnadskontoret bjöd in till ett dialog- och informationsmöte om utvecklingen av Klinga verksamhetsområde.

Syftet med dialogen var att kommunen tidigt fick möjlighet att lyssna av dem som bor och verkar i området. Att få ta del av deras lokalkunskap, tankar och frågor kring den planerade utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Det var också ett tillfälle att informera om utvecklingsplanerna och informera om hur och när man kan lämna synpunkter i detaljplaneprocessen.

InformationsmaterialPDF (pdf, 39.3 MB)

Hemsidan uppdateras löpande när ny information tillkommer.

Kontakt

Johan Nordström, handläggare:
011-15 13 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se