Borg 17:25, Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål. Befintlig bebyggelse och mark tillhörande Norrköpings Golfklubb bekräftas i planen för idrottsändamål och området får byggrätter som möjliggör ytterligare bebyggelse.

Norrköpings Golfklubb önskar uppföra bostäder med koppling till golfklubbens verksamhet inom del av berörd fastighet.

Planförslaget berörs i kapitlet ”Utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter”, punkt 41 i översiktsplan för staden antagen 19 juni 2017, men bedöms inte vara förenligt med översiktsplanen för staden, och tas därmed
upp för beslut om antagande till kommunfullmäktige.

Bedömningen ovan grundar sig i att planområdet saknar stöd för planerad bostadsbebyggelse.

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (GÖP), antagen 2010, utgör en del av kommunens översiktsplan. Den anger ett större utredningsområde för framtida verksamheter, vilket omfattar planområdet.

Kommunfullmäktige beräknas ta beslut om antagande av detaljplanen den 26 februari 2018.

Förslag på antagandehandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 327.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 376.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 378.5 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 366.8 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se