Borg 17:25, Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål. Befintlig bebyggelse och mark tillhörande Norrköpings Golfklubb bekräftas i planen för idrottsändamål och området får byggrätter som möjliggör ytterligare bebyggelse.

Norrköpings Golfklubb önskar uppföra bostäder med koppling till golfklubbens verksamhet inom del av berörd fastighet.

Planförslaget berörs i kapitlet ”Utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter”, punkt 41 i översiktsplan för staden antagen 19 juni 2017, men bedöms inte vara förenligt med översiktsplanen för staden, och tas därmed
upp för beslut om antagande till kommunfullmäktige.

Bedömningen ovan grundar sig i att planområdet saknar stöd för planerad bostadsbebyggelse.

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (GÖP), antagen 2010, utgör en del av kommunens översiktsplan. Den anger ett större utredningsområde för framtida verksamheter, vilket omfattar planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarnde samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2009.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 25 maj - 8 juli 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 12 juni - 11 augusti 2017.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 26 februari 2018, § 28.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 4 april 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 367.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 606.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 636.9 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 634 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Julia Stenström Karlsson, 011-15 13 41
och
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se