Borg 17:25, Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål. Befintlig bebyggelse och mark tillhörande Norrköpings Golfklubb bekräftas i planen för idrottsändamål och området får byggrätter som möjliggör ytterligare bebyggelse.

Norrköpings Golfklubb önskar uppföra bostäder med koppling till golfklubbens verksamhet inom del av berörd fastighet.

Planförslaget berörs i kapitlet ”Utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter”, punkt 41 i översiktsplan för staden antagen 19 juni 2017, men bedöms inte vara förenligt med översiktsplanen för staden, och tas därmed
upp för beslut om antagande till kommunfullmäktige.

Bedömningen ovan grundar sig i att planområdet saknar stöd för planerad bostadsbebyggelse.

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (GÖP), antagen 2010, utgör en del av kommunens översiktsplan. Den anger ett större utredningsområde för framtida verksamheter, vilket omfattar planområdet.

Beslutet vann laga kraft den 4 april 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 367.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 606.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 636.9 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 634 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se