Borg 17:25, Borg, ändring

Ändring av Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en större byggnadsarea som medger enplanshus på 200 kvadratmeter för huvudbyggnad.

Gällande detaljplan medger en byggnadsarea på 130 kvadratmeter för huvudbyggnad vilket anses bli för liten area om exploatören vill bygga enplansvillor. Ändringen önskas för 12 villatomter och berör del av fastigheten Borg 17:48 samt fastigheterna Borg 17:49-17:60.

Planbesked

Den 11 februari 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Samråd

Den 13 februari – 12 mars 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändringen av detaljplanen den 12 maj 2020, § 110.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 4 juni 2020.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
Tillägg till behovsbedömningPDF (pdf, 330 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 220.1 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.