Bommen (Kopparhammaren 2), Berget

Detaljplan för kvarteret Bommen (del av fastigheten Kopparhammaren 2) med närområde inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att komplettera den nuvarande användningen kontor för kvarteret Bommen med bostäder, studentbostäder, handel, annan service, samlingslokaler, utbildning och parkering.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger att kvarteret Bommen i huvudsak ska användas för verksamheter.

Beslutet vann laga kraft den 7 juli 2016.

Gällande handlingar:

Plankartan kommer att uppdateras med plannummer senast den 13 juli.

PlankartaPDF (pdf, 305.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Gestaltningsprogram (bilaga till planbeskrivning)PDF (pdf, 548.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 518.1 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 827 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 502.1 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping