Bollen 5, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Bollen 5 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem.

Den 19 mars 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se