Bollen 2 (Gunnar Nordahls plats), Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Bollen 2 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad i två plan för kontorsverksamhet i ett centralt och attraktivt läge i anslutning till Gunnar Nordahls plats.

En plan för hur Bollen 2 kan se ut. En vit byggnad, gröna träd och buskar, sittplatser och flaggstänger.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 9 november 2011, § 209, antagit detaljplan för del av fastigheten Bollen 2 inom Kneippen i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 9 december 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Godkända handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 563 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 401.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 470.5 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av det.

Processansvarig detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se