Blyet 8, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Blyet 8 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att kunna bygga ut hotellet för att skapa flera rum och kunna utveckla sin verksamhet.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 december 2016.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se