Blyet 5, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Blyet 5 inom Ingelsta i Norrköping

En vit industribyggnad med parkeringsplats.

Syfte

Syftet med planarbetet är att möjliggöra ändrad användning från storindustri till handel. Fastigheten används redan idag för handel och ändringen av detaljplanen möjliggör att den befintliga verksamheten kan bedrivas även fortsättningsvis.

Detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

30 september - 28 oktober 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 31 oktober - 14 november 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 10 december 2013, § 226, antagit detaljplan för fastigheten Blyet 5 inom Ingelsta i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 20 december 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 21 januari 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 454.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 198.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 88.1 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 83.4 kB)

 

Kontakt