Blomman 12, Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Den äldre tingsrättsbyggnaden är inte längre funktionell som tingsrätt och den nya detaljplanen ska göra det möjligt att ha andra typer av verksamheter i lokalerna.

Det ska också göras möjligt att bygga ut den yngre tingsrättsbyggnaden för att kunna skapa funktionella lokaler som uppfyller tingsrättens säkerhetskrav.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 1 mars 2011.

Samråd

Samrådstiden var den 28 juni - 22 augusti 2013.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 457.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 930.4 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 162.3 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 129.7 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Just nu pågår inget aktivt planarbete och detaljplanen har för närvarande ingen tidplan.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.