Björnviken 2:2 (södra delen av Jursla industriområde), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med den nya detaljplanen är att ge möjlighet till ny mark för utbyggnad av verksamheter i form av fordonsservice med fordonshandel, småindustri och hantverk på nuvarande oplanerad åkermark mellan trafikstråken. Detaljplanen har även i syfte att möjliggöra samma användning inom tidigare planerad yta för lastbilsuppställning vid Västra Bravikenvägen samt pröva utökning av befintlig tomt för bilhandel norr om vägen.

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översiktsplan beträffande markanvändning som anger jordbruksmark. Ett godkänt planprogram anger dock att platsen kan anses utgöra en del av trafikområdet vid europaväg 4 och riksväg 55/56. Dessutom ligger området mellan två befintliga industriområden vilket sammantaget medför att den föreslagna markanvändningen för verksamhetsmark kan anses lämplig.

Beslutet vann laga kraft den 17 mars 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Gestaltningsprogram (bilaga till planbeskrivningen)PDF (pdf, 465 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 679.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 693.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se