Björnviken 2:2 (södra delen av Jursla industriområde), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med den nya detaljplanen är att ge möjlighet till ny mark för utbyggnad av verksamheter i form av fordonsservice med fordonshandel, småindustri och hantverk på nuvarande oplanerad åkermark mellan trafikstråken. Detaljplanen har även i syfte att möjliggöra samma användning inom tidigare planerad yta för lastbilsuppställning vid Västra Bravikenvägen samt pröva utökning av befintlig tomt för bilhandel norr om vägen.

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översiktsplan beträffande markanvändning som anger jordbruksmark. Ett godkänt planprogram anger dock att platsen kan anses utgöra en del av trafikområdet vid europaväg 4 och riksväg 55/56. Dessutom ligger området mellan två befintliga industriområden vilket sammantaget medför att den föreslagna markanvändningen för verksamhetsmark kan anses lämplig.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 15 juni - 8 augusti 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 19 december 2016 - 16 januari 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden(nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 14 februari 2017, § 33.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 17 mars 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Gestaltningsprogram (bilaga till planbeskrivningen)PDF (pdf, 465 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 679.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 693.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se