Björnviken 2:2 (södra delen av Jursla industriområde), Kvillinge, ändring

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med ändring av detaljplanen är att komplettera planområdet väster om Cylindervägen med samma egenskapsbestämmelser som gäller för området öster om vägen.

Beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1.3 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 707 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 349.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se