Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 (godsbangård), Kvillinge, upphävande

Upphävande av del av detaljplan för del av fastigheterna Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård) inom Kvillinge i Norrköping

Namnet på ärendet har ändrats sedan samrådsskedet. Tidigare namn var:
Upphävande av del av detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde (mellan Björnsnäsvägen och Europaväg 4) inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan och ta bort den markreservatsbestämmelse, z6, som medger korsning i plan med utdragsspår för allmän körtrafik samt gång- och cykeltrafik. Av säkerhetsskäl vill inte sökande, Trafikverket, ha korsande vägtrafik i plan över planerad godsbangård. Upphävandet skapar förutsättningar för att istället anlägga en enskild väg runt godsbangårdens utdragsspår. Den enskilda vägen hanteras i Trafikverkets pågående järnvägsplan.

Planbesked

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 maj 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 30 augusti - 11 oktober 2018.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 13 februari - 6 mars 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att upphäva del av detaljplanen den 12 november 2019, § 232.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 december 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 3.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 670.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 803 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 779.5 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.