Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 (godsbangård), Kvillinge, upphävande

Upphävande av del av detaljplan för del av fastigheterna Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård) inom Kvillinge i Norrköping

Namnet på ärendet har ändrats sedan samrådsskedet. Tidigare namn var:
Upphävande av del av detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde (mellan Björnsnäsvägen och Europaväg 4) inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan och ta bort den markreservatsbestämmelse, z6, som medger korsning i plan med utdragsspår för allmän körtrafik samt gång- och cykeltrafik. Av säkerhetsskäl vill inte sökande, Trafikverket, ha korsande vägtrafik i plan över planerad godsbangård. Upphävandet skapar förutsättningar för att istället anlägga en enskild väg runt godsbangårdens utdragsspår. Den enskilda vägen hanteras i Trafikverkets pågående järnvägsplan.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande av upphävande av del av detaljplanen den 12 november 2019.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 856.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 598.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 881.5 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se