Beryllen 1, Vilbergen

Detaljplan för fastigheten Beryllen 1 med närområde inom Vilbergen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av centrumbyggnad och nybyggnad av äldreboende och bostäder i Vilbergens centrum. Som motiv för planändringen anges att möjliggöra ett modernare och mer utåtriktat centrum med fler boende och bättre förutsättningar att förse Vilbergens växande befolkning med bättre service samt ett tryggare och trevligare centrum. Sökanden föreslår en förtätning av området, vilket är i linje med översiktsplanen. Under planprocessen kommer arbetsformer där exploatören är med och driver planläggningen prövas.

Planbesked

Den 17 mars 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 september 2020.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.