Aspfjärilen 2, Smedby

Detaljplan för fastigheten Aspfjärilen 2 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se