Argonet och Kloret, Herstadberg 9:1

Tillägg till del av ”Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde) inom Kvillinge i Norrköping" (kvarteret Argonet och del av kvarteret Kloret)

Tillägget ska göra det tillåtet att bygga en bilverkstad med försäljningshall i området.

Beslutet vann laga kraft den 22 oktober 2015.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 4.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 721.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 863.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 451.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se