Andelen 1, Skarphagen

Detaljplan för fastigheten Andelen 1 inom Skarphagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig förskola.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 juni 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se