Amerika 3 och Oljan 1, Risängen, Sylten, Saltängen och Slottshagen

Detaljplan för fastigheterna Amerika 3 och Oljan 1 med närområde inom stadsdelarna Risängen, Sylten, Saltängen och Slottshagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ihopbyggnad av den "yttre ringen" i trafiknätet genom att sammanlänka Söderleden och Riksvägen. För att åstadkomma detta krävs en förbindelse över Strömmen, Johannisborgsförbindelsen, som sträcker sig från trafikplats Ljura i söder, med trafikplatsen inkluderad, till Hanholmsvägen i norr.

Planbesked

Den 15 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbetet.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Malin Hallor
planarkitekt
011-15 13 78

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.