Adaptern 3 (tidigare Reläet 14), Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Adaptern 3 (tidigare Reläet 14) med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Coops butik i Ingelsta. Även en ny gång- och cykelväg föreslås i detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 23 mars 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 853.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 300 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 243.8 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 407.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Processansvarig för detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se