Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Detaljplan för fastigheten Åby 10:31 och del av fastigheten Åby 10:3 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och bostäder med särskild service.

Granskning pågår under perioden 18 september - 9 oktober 2019. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 9 oktober 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 287 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 338 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 341.4 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Utredning

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.2 MB)

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se