Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Detaljplan för fastigheten Åby 10:31 och del av fastigheten Åby 10:3 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder. Inom fastigheten Åby 10:31 är syftet att möjliggöra LSS-boende.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 juni 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se