Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Detaljplan för fastigheten Åby 10:31 och del av fastigheten Åby 10:3 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder och bostäder med särskild service.

22 mars - 8 maj 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Vid detta samråd kommer inte samrådsmöte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 8 maj 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 240 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 246.4 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utredning

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.2 MB)

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se