Norra Himmelstalund, Himmelstalund

Program norra Himmelstalund inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på ett större omvandlingsområde, norr om Motala ström inom Himmelstalund; ”norra Himmelstalund”. Programmet visar hur området på ett tydligt sätt knyts samman med omgivande stadsdelar och skapar en lättorienterad gatustruktur. Målet för norra Himmelstalund är en stadsdel där bostäder, kontor och service blandas med verksamheter som inte är störande. Målet för programdokumentet är att utreda området på en övergripande nivå för att det sedan ska vara ett stöd i det fortsatta arbetet med detaljplaneläggning.

Uppdrag

Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program den 11 juni 2019.

Samråd

17 juni - 13 augusti 2020 är programmet på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på programmet.

Samråd kommer att ske digitalt via kommunens hemsida där handlingar finns att ladda ner. På samma hemsida finns även möjlighet att delta i en digital promenad i en 3D modell, där man kan lämna tips till kommunen.
Länk till "tipspromenaden"

Via dator
Via smart telefon

”Tipspromenaden” går även att göra på plats ute på Norra Himmelstalund med hjälp av en smart mobiltelefon. Skyltar kommer att vara uppsatta ute på plats. Vi vill ha era synpunkter och tips senast den 13 augusti 2020.

Du kan också lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Lämna in synpunkter senast den 13 augusti 2020.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
ProgramPDF (pdf, 27.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 949.4 kB)

Utredningar

Utredningar som har gjorts innan samråd:
Antikvarisk förundersökning "Strömbrytarna"PDF (pdf, 1.9 MB)
Fördjupat kulturmiljöunderlag HimmelstalundPDF (pdf, 3.8 MB)
Naturvärdesinventering HimmelstalundPDF (pdf, 30.5 MB)
PM Trafik Himmelstalund norraPDF (pdf, 1.7 MB)
HimmelstalundsstadenPDF (pdf, 50.2 MB)

Utredningar som ska göras:
Cykelväg, teknisk utredning
Parkeringsutredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Dagvatten, teknisk utredning
Undersökning av markföroreningar
Bullerutredning
Luft och partikelutredning
Geoteknisk undersökning
Space syntax analys
Fågel- och fladdermusinventering

 

För att läsa mer om projekt Himmelstalund klicka på den länkade texten.

Kontakt

Malin Hallor
planarkitekt
011-15 13 78

Malin Cuclair
projektledare
011-15 34 15

Kommunens kontaktcenter hjälper också till att hitta handläggare på plats, telefon: 011-15 00 00.

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.