Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats)

Program tillhörande detaljplan för del av Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) inom Smedby i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 29 januari 2013, § 11.

Länk till större karta

Syfte

Programmets syfte är att undersöka möjligheterna för förtätning av bostadsbebyggelse inom området. För att få ett samlat perspektiv på området kommer programmet även att översiktligt studera Lidagatan och närområdet kring idrottsplatsen. Programmet ska belysa möjligheter och hinder i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samrådstid

13 september - 25 oktober 2012

Samrådsmöte

Samrådsmöte har ägt rum 16 oktober 2012.

Godkännande av program

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285), godkänt program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) inom Smedby i Norrköping.

OBS! Den 15 februari 2013 gjordes en korrigering av alla paragrafer i stadsplaneringsnämndens protokoll från sammanträde den 29 januari 2013.

Vad händer nu?

Programmet är godkänt och detaljplanearbetet ska nu påbörjas.

Detaljplan för Smedby 6:1 (Smedby idrottplats)

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 497.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 520.6 kB)

Kontakt

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Handläggare Julia Stenström
Telefon: 011-15 13 41

Skicka e-post