Marby-Unnerstad, Dagsberg

Program för Marby-Unnerstad inom Dagsberg i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 25 maj 2005, § 94

Syfte

Syftet med programmet är att visa hur Marby och Unnerstad med närområde kan planläggas och vilka konsekvenserna blir om befintligt fritidsboende omvandlas till permanentboende, ny bostadsbebyggelse uppförs i området och befintlig småbåthamn utvecklas till en mer permanent småbåtshamn med tillhörande service.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 17.9 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 329.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta Fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Marby 6:4 (Marbystrand)

Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare
Telefon: 011-15 19 66

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping