Marby-Unnerstad, Dagsberg

Program för Marby-Unnerstad inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 25 maj 2005, § 94.

Syftet med programmet var att visa hur Marby och Unnerstad med närområde kan planläggas och vilka konsekvenserna blir om befintligt fritidsboende omvandlas till permanentboende, ny bostadsbebyggelse uppförs i området och befintlig småbåthamn utvecklas till en mer permanent småbåtshamn med tillhörande service.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 17.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 329.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se