Lindö 2:1 (Lindö småbåtshamn), Lindö

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 med närområde (Lindö småbåtshamn) inom Lindö i Norrköpings kommun.

Kommunfullmäktige godkände programmet samt kartbilaga daterad 2011-12-02 den 30 januari 2012, § 4.

Större karta

Syfte

Lindö småbåtshamn har stor utvecklingspotential och är redan idag ett utflyktsmål för många Norrköpingsbor. Kommunen har därför inlett ett planarbete vars syfte är att utreda förutsättningar för en framtida upprustning och utveckling av hamnområdet och de offentliga ytorna. Planarbetet syftar till att pröva förutsättningarna för ett attraktivt, vattennära boende samt verksamheter, service och handel.

I planområdet för programmet ingår även norra delarna av Lindö hamn samt del av Abborrebergs utflyktsområde för att få en helhetsbild av området. Detaljplaneringen kan sedan komma att ske i etapper.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 2.2 MB)

KartbilagaPDF (pdf, 1023.1 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 456.4 kB)

Stadsplaneringsnämndens beslut 2010-09-07PDF (pdf, 74.7 kB)

Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30PDF (pdf, 150.1 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom Lindö i Norrköping

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare
Telefon: 011-15 13 53

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping