Jursla 1:26, Jursla

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Jursla 1:26 med närområde inom Jursla i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet 2 november 2010, § 244 .

Syftet med programmet var att pröva möjligheten att skapa större byggrätter för befintlig bebyggelse, samt att pröva möjligheten för skapandet av nya tomter för småhusbebyggelse inom programområdet.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 3.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se