Fiskeby 4:3 (Fyrby), Fiskeby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 6 december 2011, § 255.

Större karta

Syfte

Programmets syfte är att undersöka möjligheterna till förtätning med bostadsbebyggelse inom området i samband med att fotbollsplanerna flyttas sydväst om Finpångsvägen. För att kunna göra detta krävs ett större samlat grepp där också näromårdet och Finspångsvägen behandlas. Programmet ska belysa möjligheter och hinder i det fortsatta detaljplanearbetet.

Handlingar

Program (reviderat 2011-09-14)PDF (pdf, 2.8 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 421.9 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplaner

Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner)
Fiskeby 2:2, del av Fiskeby 1:1 och 1:43, del 2

Kontakt

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping