Johannisborgsförbindelsen

Norrköpings kommun arbetar aktivt med att avlasta de centrala delarna av staden från trafik som har start- och målpunkter utanför staden. Genom att minska genomfartstrafik, främst på Östra promenaden, Hamnbron och Packhusgatan, är det möjligt att skapa en trevligare stad med mindre buller och bättre luft. Detta möjliggör en ökad stadsutveckling av Norrköping och ett effektivare markutnyttjande.

För att avlasta centrum från trafik som har start- och målpunkter utanför centrala staden krävs ytterligare en ring utanför den inre ringen. I Norrköping finns delar av en sådan ring i form av Söderleden och Riksvägen. Johannisborgsförbindelsen syftar till att sluta denna ringled.

För att få bort tung trafik och transporter med farligt gods från de centrala delarna behövs bland annat en ny förbindelse för trafiken som går mellan E22 och E4. Att förbättra kopplingen mellan E4, E22 och hamnområdet kan således även bidra till att avlasta de centrala delarna av Norrköping från trafik, och samtidigt möjliggöra förtätning och stadsomvandling i stadens centrala delar.

Det är även möjligt att ytterligare avlasta de centrala delarna av staden genom att knyta ihop Söderleden med Riksvägen i öster. Vägdragningen mellan Hanholmsvägen och trafikplats Ljura kan därmed nyttjas för att både knyta ihop E22 med E4 samt Söderleden med Riksvägen. Denna vägdragning ska på sikt kunna anpassas till en mer stadsnära väg. I den långsiktiga planen för staden ger finns ytterligare en östligare vägdragning, ”Norrleden”, föreslagen för att ta hänsyn till stadens förväntade expansion.

Genomförande

Projektets olika etapper:

  • Trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
  • Lindörondellen till Norra Promenaden samt Norra kajen
  • Norra Promenaden till Hanholmsvägen
  • Hanholmsvägen till Ståthögavägen
  • Söderleden

Ovan ser du en film om Johannisborgsförbindelsens dragning.

Kartbild på Johannisborgsförbindelsen

Kartbild som visar var Johannisborgsförbindelsen ska gå. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Öppningsbar bro över Motala ström

En ny bro kommer att anläggas över Motala ström från Sjötullsgatan på södra sidan till Saltängsgatan på norra sidan.

Bron föreslås vara av modellen holländsk klaffbro och blir öppningsbar för att möjliggöra båttrafik in till centrum. En öppningsbar bro gynnar stadsutvecklingen i Inre hamnen och innerstaden för den växande staden. Den bibehåller också kontakten mellan staden och Bråviken och gör Norrköping till ett attraktivt besöksmål vid vattnet.

För att minimera störningar i vägtrafiken kommer broöppningar inte att genomföras under högtrafik. Enligt genomförda simuleringar bedöms en broöppning ta cirka nio minuter från att bommarna fälls till att trafiken flyter normalt igen.

För att ta fram gestaltningen av bron kommer en arkitekttävling att utlysas under 2023.

Bron beräknas öppna för trafik 2026.

En vägbro som öppnas av modellen holländsk klaffbro

En öppningsbar bro möjliggör båttrafik in till Inre hamnen. Exakt hur den kommer att se ut kommer att avgöras i en arkitekttävling, så den här bilden ger en uppfattning om hur stadens nya silhuett kommer att se ut. Visualisering: Norrköpings kommun

Samråd vattenverksamhet

Norrköpings kommun planerar att till Mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för anläggande av bro över Motala ström och renovering av kajer inom fastigheterna Saltängen 1:1 och Sylten 4:1. Under våren 2022 genomfördes samråd enligt nedanstående handlingar.

Samrådsunderlag från Norrköpings kommun Pdf, 3 MB.

Övergripande tidplan och kontakt


Planerat färdigställande: 2030
Kontakt: John Bovellan, telefon: 011-15 19 18,
e-post: john.bovellan@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping