Fyrby - gator, belysning och park

I Fyrby planeras det för nya bostäder. Just nu förbereds området för att bostäderna ska kunna byggas under senare delen av 2020.

Innan bostäderna kan börja byggas behöver den nya gatan byggas ut. Nya ledningar kommer att dras i området, ett arbete som påverkar även några av de befintliga gatorna i Fyrby.

Den nya gatan och de gator som grävs upp för att lägga nya ledningar kommer att få ny gatubelysning.

I området byggs även en ny park och en gräsplan för lek.

Byggstart: vintern 2019
Planerad färdigställande etapp 1, gator och belysning: sommaren 2020
Planerad färdigställande etapp 2 av natur, park: 2020

Kontakt: Projektledare, Carolina Tovar, Sweco. Telefon: 0709-68 07 90.
Projektsamordnare, Jan Holmberg, Norrköpings kommun 011-15 28 35.

Kartbild över Fiskeby 4:3 (Fyrby)

Kartbild över Fiskeby 4:3 (Fyrby). Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Frågor och svar:

Hur hanterar vi den ökade mängden trafik på Finspångsvägen?

De senaste mätningarna vi har på Finspångsvägen gjordes 2014. Då uppmättes knappt 600 fordon per dygn strax norr om Eternellvägen. Enligt våra beräkningar och prognoser är den framtida trafiken ungefär 8 000 fordon per dygn på Finspångsvägen. Vår bedömning är att den föreslagna korsningsutformningen kommer att fungera vid de mängderna. Stundvis kan man behöva vänta någon minut på att köra ut, men sannolikt behövs större trafikmängder för att det ska bli ett återkommande problem. Vår befintliga trafikprognos motiverar inte någon förändring av korsningens utformning.

Vad görs för att öka trafiksäkerheten?

För att öka trafiksäkerheten kommer vi att bygga två nya gång- och cykelpassager över Finspångsvägen. En hamnar i anslutning till den nya lokalgatan in i området, och den andra mellan Lagersbergsvägen och Pildammsvägen, där det sedan tidigare funnits behov av passage och gångbana. Längs den norra sidan av Finspångsvägen bygger vi även en gång- och cykelbana fram till den nya lokalgatan och därifrån in till förskolan. Hastigheten kommer fortsättningsvis vara 40 km/h på Finspångsvägen och 30 km/h inne i området.

Hur fördelas trafiken i området?

Den huvudsakliga trafiken ska åka in i området via den nya gatan i mitten av området. Lagersbergsvägen och Pildammsvägen kopplas ihop med den nya gatan, och för att minska risken för att föräldrar som kör sina barn till förskolan  åker in via någon av de befintliga gatorna, har vi reglerat in- och utfartsförbud mot Lagersbergsvägen från förskolan. Hämtning och lämning sker alltså via den nya gatan, och därför bör den vara ett mer attraktivt val än Lagersbergsvägen.

Exakt hur människor som flyttar in i området kommer att åka är svårt för oss att avgöra. En fördelning av trafik på flera gator är att föredra, och därför har vi ännu inga planer på att reglera genomfartsförbud eller andra förbud på någon gata. Eftersom den totala tillkommande trafiken från hela området, som är ca 700 fordon per dygn, inte är särskilt hög har vi gjort bedömningen att ingen gata kommer påverkas så pass mycket att regleringar krävs. Sådana typer av regleringar efterlevs ofta dåligt och får bäst effekt av att kompletteras med fysiska åtgärder, vilket innebär sämre framkomlighet och tillgänglighet för boende längs gatan. Dessutom måste vi alltid ta hänsyn till räddningstjänstens möjlighet att ta sig fram vid fysiska avstängningar.

Hur berörs befintlig bebyggelse av bygget?

Vi håller på och ser över arbetsområdet inom Fyrby och jobbar för att minimera påverkan på befintliga fastigheter. Byggledaren kommer att ta kontakt med berörda och boka en tid för respektive fastighet för att klargöra vad som gäller för just din fastighet.

Hur går det med lantmäteriförrättningen?

Förrättningen pågår och delar av den är laga kraft vunnen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping