Femöresbron

Femöresbron hösten 2013


Femöresbron är en bro som byggdes år 1901. Den binder samman området kring Åbackarna, men är nu borttagen på grund av skador.
Bron kommer att ersättas av en ny bro.

Varför tog man bort bron?

Vid en inspektion 2016 visade det sig att bron led av allvarliga korrosionsskador och rost på tvärbalkar under brobanan. Tekniska kontoret bedömde att bron inte var säker att gå på och den stängdes därför av i september 2016.

I oktober 2017 lyftes Femöresbron bort för att undersökas för att se om den gick att reparera.

Möjligheterna till att renovera den gamla bron har utretts av kommunen och enligt två oberoende experter skulle det kräva så pass stora åtgärder att det bedömdes som mer rimligt med en helt ny bro med lång livslängd. Beslut om detta fattades av tekniska nämnden i januari 2018.

Klicka här för att läsa mer om beslutet

Illustration på hur nya Femöresbron kan komma se ut

Efter att tekniska nämnden 2018 fattat beslut om att en ny bro skulle ersätta den gamla kraftigt rostskadade Femöresbron så arbetade samhällsbyggnadskontoret fram ett förslag till ny bro.


Den nya bron blir en kompromiss utifrån dagens krav och tar hänsyn till följande:

  • Naturvärden
  • Kulturhistoriska värden
  • Arkitektoniska värden
  • Klimatförändringar
  • Driftkostnader
  • Tillgänglighet
Illustration femöresbron
Illustration Femöresbron
Illustration Femöresbron


Den nya bron

Vad händer just nu?

Målsättning

Samhällsbyggnadskontoret jobbar med att ha en ny broförbindelse på plats så fort som möjligt. Förhoppning är under 2022.

Mars 2019

Förstudien blev klar och en ansökan skickades in till länsstyrelsen om att få flytta på Brovaktarstugan samt brofästen med tillfartsvägar för att kunna bygga den nya broförbindelsen.

April 2019

Länsstyrelsen meddelade sitt beslut att säga nej till Norrköpings kommuns förslag om att flytta Brovaktarstugan.

Vid tekniska nämndens sammanträde 12 april 2019 beslutade därför Norrköpings kommun att inleda två processer om Femöresbron. Samhällsbyggnadskontoret fick dels i uppdrag att anpassa det nuvarande broförslaget så att det möter länsstyrelsens beslut i så stor utsträckning som möjligt, dels att överklaga länsstyrelsens beslut.

Augusti 2019

Norrköpings kommun lämnade in sin överklagan av länsstyrelsens beslut om att Brovaktarstugan inte får flyttas.

Anledningen till överklagan är att länsstyrelsens uppgift var att pröva förslaget till ny bro utifrån byggnadsminneslagstiftningen vid Himmelstalunds herrgård. Som kommun har vi också andra lagkrav att ta hänsyn till.

Nu är två parallella processer i gång samtidigt. Dels har länsstyrelsens beslut överklagats till förvaltningsrätten, dels arbetar kommunen också med att ta fram ett alternativt förslag där brovaktarstugan inte påverkas.

Mars 2020

Förvaltningsrätten har varit på plats vid brovaktarstugan och gjort en syning av platsen för att få en bättre uppfattning om hur kommunen vill flytta på stugan och brofästet.

April 2020

Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet där de sammantaget bedömt att en ny bro anpassad till dagens krav avseende tillgänglighet, säkerhet samt kopplingen till brovaktarstugan väger tyngre än att behålla de kulturhistoriska värdena helt intakta. De menar därmed att det finns särskilda skäl till att flytta brovaktarstugan.

Pågående

Projektet fortgår nu med en ansökan om vattendom i enlighet med de krav som finns vid byggnation av nya broar över större vattendrag, samt med att detaljprojektera lösningen.

Om tidplanen håller som beräknat kan en ny bro vara på plats under sommaren 2022.

Uppdaterat: 9 april 2020


Frågor och svar

Varför tar det lång tid att byta bro?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat till natur- och kulturhistoriska värden där det behövs många utredningar. Samt samråd med övriga intressenter måste genomföras och ombyggnationer för att nya bron ska godkännas och stå säkert och stadigt för framtida generationer.

Varför gick bron inte att rädda?

Den gamla bron hade allvarliga korrosionsskador och rost på tvärbalkar under brobanan. Kommunen utredde möjligheterna till att renovera den gamla bron och enligt två oberoende experter skulle det kräva så pass stora åtgärder att det bedömdes som mer rimligt med en helt ny bro med lång livslängd. Beslut om detta fattades av tekniska nämnden i januari 2018.

Varför kommer inte den nya bron se exakt likadan ut som den förra?

Dagens krav och behov ser annorlunda ut än de gjorde för 100 år sedan. Bland annat med tanke på tillgänglighet, säkerhet, drift och underhåll.

Vad kostar bron?

Projektets budget är cirka 30 miljoner kronor.

Kommer det att finnas en tillfällig bro under arbetet?

Nej, det kommer inte att finnas en tillfällig bro. Sträckan till Riksbron anses vara ganska kort och därför beslutas det att inte ersätta Femöresbron med en tillfällig bro.

Kontakt:
Projektledare: Björn Magnusson, WSP, telefon 010-722 64 47.
Projektsamordnare: Fredrik Nilsson, Norrköpings kommun, telefon: 011-15 38 47, e-post: fredrik1.nilsson@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje