För att Ljuralänken ska bli verklighet behövs en ny detaljplan för området. Planarbetet pågår just nu och här kommer det att ges flera tillfällen att tycka till. Under våren 2018 arrangerades en tidig medborgardialog om Ljuralänken och Kristinaplatsens framtida utformning. Dessa synpunkter kommer att vägas in i den fortsatta planeringen.

När ett första planförslag finns färdigt ställs det ut för samråd. Då är du välkommen att tycka till om förslaget. Efter samrådet bearbetas detaljplanen utifrån inkomna synpunkter och ställs ut för granskning. Då kan du återigen tycka till om förslaget. Därefter bearbetas detaljplanen återigen innan den slutligen skickas till kommunfullmäktige för antagande. Det innebär att det slutliga beslutet om spårvägens sträckning och genomförande tas av kommunfullmäktige. Först när detaljplanen har vunnit laga kraft kan spårvägen byggas.

Här kan du läsa mer om detaljplanearbetet

 

Under augusti-september 2017 genomförde kommunen en enkätundersökning för att ta reda på hur Norrköpingsborna vill utveckla spårvägstrafiken generellt. 

Ta del av resultatet från medborgardialogen om framtidens spårväg här