Ljuralänken -en pusselbit i framtidens spårväg

Illustrationsbild på en spårväg

 

Norrköping fortsätter att växa. Vi blir fler människor och nya bostäder byggs. För att Norrköping ska växa hållbart vill vi satsa på en utbyggd kollektivtrafik och skapa bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik.

Ljuralänken är en viktig pusselbit i framtidens spårväg som gör det möjligt att skapa tre spårvagnslinjer istället för nuvarande två.

 

Medborgardialog våren 2018

Under maj månad pågick det en medborgardialog om Ljuralänken och Kristinaplatsens utveckling. Intresset visade sig vara stort och sammanlagt kom nästan tvåtusen synpunkter in. Tack! Era synpunkter är viktiga. Arbetet med sammanställningen pågår och resultatet finns snart att ta del av. 

 

Förslag på framtida spårdragning

Karta där ett förslag till framtida linjenät visas
  • Den gröna linjen är oförändrad och trafikerar Klockaretorpet-Drottninggatan-Vidablick
  • Om den blå linjen fortsätter längs med Drottninggatan halveras restiden mellan Ljura och resecentrum.
  • Om Ljuralänken byggs kan Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på.
  • Ljuralänken.
  • Om Ljuralänken byggs möjliggör det att den nu nedlagda Klingsbergsslingan kan öppnas upp igen.
  • Möjlig fortsatt spårvägsutbyggnad från Norr tull till Vrinnevi.

 

Nya möjligheter för Kristinaplatsen

Om Ljuralänken byggs kommer spårvägen att passera över Kristinaplatsen. Tanken är att Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på.

Under medborgardialogen våren 2018 fick vi till oss en mängd tankar och idéer på hur Kristinaplatsen kan utvecklas om Ljuralänken byggs. De här idéerna plockas med till den framtida utformningen av Kristinaplatsen.

 

Förslag på sträckning av Ljuralänken

Karta med olika dragningar
Bilden visar en karta med fem olika förslag på dragningar.
Bilden visar en karta med två föreslagna spårvägsdragningar.

I början tittade man på alla tänkbara dragningar av Ljuralänken. Av dom valdes fem dragningar ut som analyserades mer i detalj. Efter analyseringen valdes två dragningar ut. Bilden till höger visar de två olika dragningarna. Den västra dragningen tycker tekniska nämnden är mest lämplig.

 

Frågor och svar

Kontakt: Anna Karlin, planarkitekt, telefon 011-15 53 98

Martin Schmidt, verksamhetsutvecklare spår, telefon 011-15 15 51

Kontakt