Dörren 16

Möjlighet att lämna synpunkter

En karta över fastigheten Dörren 16, Hagebygatan.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden prövar ansökan om bygglov för uppförande av 4 st. flerbostadshus samt 4 st. miljöhus på fastigheten Dörren 16, Hagebygatan.

Eftersom förslaget innebär att husen delvis avviker från detaljplan ska berörda sakägare och grannar få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Som berörda räknas ägare, hyresgäster och rättshavare (t.ex. bostadsrätt, nyttjanderätt, mm.) till näraliggande fastigheter.

Följande avvikelser ska prövas:

Hus 1: Sydöstra delen av byggnaden (ca 2,5 m) placeras på mark som får byggas över med körbart bjälklag. Nordöstra delen (ca 0,5 m) av byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas.

Hus 2: Balkonger samt 33 cm av huskroppen placeras på mark som inte får bebyggas .

Hus 3: Sydöstra delen av byggnaden (ca 2,4 m) placeras på mark som får byggas över med körbart bjälklag

Bullerplank vid uteplatserna placeras på mark som inte får bebyggas, respektive på mark som får byggas över med körbart bjälklag.

Du kan lämna in synpunkter via brev eller e-post. Ange diarienummer

BMN 2016-2654.

Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar.

Lämna in synpunkter senast: onsdag 22 mars 2017.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun

Bygg- och miljökontoret

Bygglov

601 81 Norrköping

e-post: bygglov@norrkoping.se

Kartor på mark och byggnader

Fasader nordostPDF (pdf, 318.6 kB)

Fasader sydvästPDF (pdf, 276.1 kB)

Hus 1PDF (pdf, 611.1 kB)

Hus 2PDF (pdf, 790.1 kB)

Hus 3PDF (pdf, 652.8 kB)

Markplanering del 1PDF (pdf, 403 kB)

Markplanering del 2PDF (pdf, 397.1 kB)