Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten (våra vattentäkter) finns det fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Varje område har specifika föreskrifter.

Föreskrifter skyddar vattnet

Skyddsföreskrifterna reglerar hur verksamheter eller åtgärder som kan påverka vattnet får utföras inom vattenskyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i en primär, sekundär och tertiär skyddszon och reglerna varierar beroende på i vilken av zonerna arbetet eller åtgärden ska ske. Den primära zonen är närmast vattenintaget och har därför strängare regler än sekundär och tertiär zon.

I föreskrifterna regleras bland annat hantering av petroleumprodukter, hälso- och miljöfarliga ämnen samt bekämpningsmedel. Avfallshantering, avverkning, industriell verksamhet och jordbruk måste också ske enligt skyddsföreskrifterna.

Skyddsföreskrifter och kartor över skyddsområden finns på Nodra ABs webbplats.

Åtgärder ska prövas

Det krävs tillstånd för vissa åtgärder inom vattenskyddsområde. Och andra åtgärder ska anmälas. Båda görs till samhällsbyggnadskontoret som har tillsyn över att föreskrifterna följs.

Till kommunens e-tjänster och blanketter

Miljöbalken styr

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alltid för alla och överallt. För att säkra skyddet i ett enskilt fall finns särskilda föreskrifter.

Övriga bestämmelser som tillsammans med skyddsföreskrifterna reglerar åtgärder inom vattenskyddsområden är

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2017:5

Allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel AR 97:3

Allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping