PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är en samling giftiga och svårnedbrytbara ämnen. PCB koncentreras i näringskedjan och är skadligt för både människor och djur. PCB misstänks bland annat påverka immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda och det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

PCB kan finnas i byggmaterial som fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB är betydande.

All nyanvändning av PCB förbjöds 1973 och regeringen har beslutat att byggnader som innehåller PCB-produkter ska saneras.

Inventering och åtgärdsplan

Äger du flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956 och 1973?

Då ska du inventera och undersöka om det finns PCB-produkter i byggnaden.

Finns PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg i byggnaden ska du ha en åtgärdsplan för hur de ska hanteras när de blir avfall. Avfall som innehåller PCB räknas som farligt avfall.

Du ska sanera om det finns PCB i höga halter

Finns PCB-produkter med halter över 500 mg/kg ska de tas bort. Saneringen ska vara klar

  • senast den 30 juni 2014 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1969.
  • senast den 30 juni 2016 för industribyggnad, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1973.
  • senast den 30 juni 2016 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har uppförts eller renoverats under 1970–1973
  • har fog- eller golvmassan använts inomhus medges att det tas bort senast den 30 juni 2016.

Innan du sanerar ska du göra en anmälan till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Blanketter och mer information - Miljökonsultgruppen i Stockholms webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.