Oljecisterner

Du som lagrar brandfarlig vätska, eldningsolja, diesel eller spillolja i en cistern (tank) har ansvar för att hantering och kontroll av cisternen sker på rätt sätt.

Cisterner kan rosta eller få andra skador och det är ofta svårt att se i vilket skick cisternen är. Små läckage kan också vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark eller från rörledningar i golv. Cisterner som läcker kan ge skador som blir både svåra och dyra att sanera.

Du kan dessutom få problem med att få ersättning från ditt försäkringsbolag om du haft ett läckage och det visar sig att du inte följt kraven på återkommande kontroller. Det är därför viktigt att du som har en cistern vet vilka krav som gäller och vilka krav ditt försäkringsbolag ställer.

Mer information om vilka krav som gäller finns i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarlig vätska

Har du en utomhuscistern?

Då omfattas du av byggnads- och miljöskyddsnämndens riktlinjer för utomhuscisterner. Det är viktigt att du väljer en bra plats, där det är en liten risk för skada till exempel vid påkörning. Placeringen är också viktig för att minska miljöpåverkan på mark, vattentäkter och ytvatten vid olycka eller läckage.

Riktlinjer för utomhuscisternerPDF (pdf, 21.8 kB)

Krav på regelbunden kontroll

Cisterner ska kontrolleras regelbundet av ett godkänt kontrollorgan. Det gäller även cisterner inomhus. Hur ofta beror på cisternens korrosionsskydd (skydd mot rost):

  • K-cistern eller skyddad S-cistern ska besiktigas vart tolfte år.
  • S-cistern ska besiktigas vart sjätte år.
  • För en cistern som är placerad inom ett skyddsområde för vattentäkt kan det i vissa fall krävas kontroll vart tredje år.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat (godkänt) kontrollorgan

Kontakta SWEDAC för information om vilka företag som får utföra ackrediterad cisternkontroll.

Kontrollrapporterna ska hållas tillgängliga av den som använder cisternen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Egenkontroll

Du som har en cistern ska också själv regelbundet kontrollera att den och tillhörande utrustning fungerar och är säker.

Nyinstallation av cistern

Du ska göra en anmälan till oss när du installerar

  • en cistern i mark som rymmer minst 1 m3 brandfarlig vätska
  • en cistern ovan mark och cisternen rymmer mer än 1 m3 och högst 10 m³ brandfarlig vätska
  • ledningar som läggs i golv eller i mark.

Undantag gäller för cistern inomhus med helt synliga ledningar.

E-tjänster och blanketter

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska du anmäla det till byggnads- och miljöskyddsnämnden. I första hand ska cisternen tas bort helt. I annat fall ska den åtgärdas så att den inte går att fylla. Cisternen och dess rörledning ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.

E-tjänster och blanketter

Information om att ta cistern ur brukPDF (pdf, 159.5 kB)

Hårdare regler inom vattenskyddsområde

För cisterner som är placerade inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler och föreskrifter.

Vid nyinstallation måste en anmälan göras även för mindre cisterner eller behållare som rymmer mer än 250 liter.

Hyrcistern

Om du hyr en cistern av ett bolag räknas du ändå som cisterninnehavare. Det innebär att alla krav, återkommande kontroll med mera, ställs på dig och inte på hyrbolaget.

Miljösanktionsavgift

Du riskerar att få en miljösanktionsavgift (böter) om du inte anmäler nyinstallation eller om obligatoriska kontroller inte genomförs.

Rådgör även med Räddningstjänsten

Vid hantering av brandfarliga vätskor bör du även rådgöra med Räddningstjänsten för att försäkra dig om att även deras regler uppfylls.

Mer information finns också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping