De allmänna hänsynsreglerna

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns lagar (miljöbalken) som ska skydda och myndigheter som kontrollerar att lagarna följs.

De ”allmänna hänsynsreglerna” är den grund som miljöbalken vilar på.

Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö.

Hänsynsreglerna måste följas, oavsett om verksamheten eller åtgärden kan vara skadlig eller inte.

Hänsynsreglerna i korthet

Bevisbördan

Det är alltid ditt ansvar att visa att du följer miljöbalkens regler. Myndigheten kontrollerar vad du gör och motbevisar inget. Du ska på deras begäran kunna visa att du följer reglerna.

Kunskapskravet

Du ska ha den kunskap som krävs om hur din verksamhet eller åtgärd kan riskera att påverka miljön och människors hälsa. Och kunskap om hur du förhindrar detta.

Försiktighetsprincipen

Så snart det finns risk för negativ påverkan ska du vidta lämpliga åtgärder och andra försiktighetsmått, för att skydda människors hälsa och miljön. Detta gäller utan att myndigheten behöver ställa några krav.

Bästa möjliga teknik

I yrkesmässiga verksamheter ska bästa möjliga teknik användas för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokaliseringsprincipen

Välj plats eller lokal där minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ett bygglov prövar bara om lokaliseringen är tillåtlig enligt gällande planer, lämpligheten enligt miljöbalken måste prövas särskilt.

Hushållningsprincipen

Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Produktvalsprincipen

För att skydda människors hälsa och miljön ska du ersätta kemiska produkter med det minst farliga alternativet, när detta är möjligt, för att nå önskad effekt.

Kontakt