Buller - Hur mäter man ljud?

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av buller, mottagningsförhållanden och individens käns­lighet.

Alltför höga ljudnivåer ger ett buller som kan skada vår hörsel. Även annat buller påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet och allmän olust.

Mer information om du störs av buller i bostaden

Hur mäter man ljud?

Ljudets styrka är ett mått på det tryck som ljudet har i luften. Ljudtrycket mäts i decibel (dB).

Några exempel:

För att en människas öra ska uppfatta att ljudstyrkan ändras, ska skillnaden ligga på mellan 2 och 3 dB. Man brukar säga att 20 dB motsvarar lövens sus i svag vind och 60 dB är ett normalt samtal. 120 dB är ett startande jetplan vilket är smärtgränsen för vad örat tål.

Höjs bullret med 10 dB upplever du det som om ljudstyrkan blivit dubbelt så hög. Fördubblar du avståndet till bullerkällan ger det en minskning på cirka 3 till 6 dB beroende på typ av bullerkälla. Ökar antalet fordon på en väg med det dubbla så ökar ljudstyrkan med ungefär 3 dB.

Bygglagstiftningen ställer krav på byggnadens konstruktion och utformning.

En fastighet är godkänd enligt den byggnorm som gällde när den byggdes eller byggdes om. Man kan inte ställa högre krav på ljudisolering i efterhand, även om kraven har ökat för byggnader som byggts senare.

Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) respektive Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

Buller är oönskat ljud. Det är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Vid planering och byggande är därför frågor som rör ljudmiljön centrala.
Baserat på bullerkartläggningen har kommunen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram som gäller för fem år framåt. Det antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2012 och gäller för 5 år framåt.

Åtgärdsprogram mot omgivningsbullerPDF (pdf, 3 MB)

Kartläggning av omgivningsbuller

Kommunen har arbetat med bullerbegränsande åtgärder sedan en lång tid tillbaka. Flera kartläggningar om bullersituationen i Norrköping har också genomförts genom åren. Den senaste bullerkartläggningen genomfördes 2012 och visade att det fortfarande finns fastigheter som är exponerade för höga bullernivåer från vägtrafik och spårtrafik.

Bullerkartläggning 2012

Kontakt

E-tjänster och blanketter