Mål och normer

Regering och riksdag har skapat regler för att skydda luften från ämnen som kan vara skadliga för miljön och vår hälsa.

Miljökvalitetsmål

För luftkvalitén finns bland annat miljökvalitetsmålet "Frisk luft "som innebär att vår hälsa eller djur, växter och kulturvärden inte får skadas. Målet är fastställt av riksdagen.

Läs mer om miljökvalitetsmålet Frisk luft på Miljömålsportalen

Riksdagen har även satt upp delmål för svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, VOC (lättflyktiga ämnen), partiklar samt benso(a)pyren. I målen finns tydliga nivåer som dessa ämnen inte får överstiga, och även tidsplan när målen ska vara uppfyllda.

Miljökvalitetsnormer

Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2001:527). Den syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs genom EU. En miljökvalitetsnorm får inte överskridas.

Läs mer om förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft i Svensk författningssamling

Kontakt